rejestracja w dumbu
- Kraków, ul. Krzywda 1

»

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i reguluje warunki korzystania oraz zasady funkcjonowania Serwisu Dumbu, znajdującego się w Internecie pod adresem www.dumbu.pl oraz www.dumbu.com.pl

Zawiera on wzajemne prawa i obowiązki Operatora, Uczestników Serwisu Dumbu, a także Konsumentów.

 1. Definicje
  1. Serwis – serwis społecznościowy Dumbu adresowany do Konsumentów, który poprzez publikacje prezentacji firm, lokali usługowych, handlowych, kulturalnych i atrakcji turystycznych oraz umożliwienie ich recenzowania i oceniania, realizuje prawo Konsumentów do dostępu do informacji na temat produktów i usług.
  2. Konsument – konsument w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), a także turysta, który przez to, że nie zarejestrował się w Serwisie i nie zaakceptował Regulaminu może korzystać z niego w sposób bierny, tzn. może jedynie zapoznawać się z treściami zamieszczonymi w Serwisie.
  3. Uczestnik – Konsument, który przez to, że zarejestrował się w Serwisie, może korzystać z wszystkich dostępnych obecnie i w przyszłości funkcjonalności serwisu.
  4. Operator - właściciel serwisu Dumbu.pl, dostępnego na domenie dumbu.pl.
  5. Podmioty – przedsiębiorcy lub instytucje, prowadzące lub zarządzające lokalami usługowymi, handlowymi, kulturalnymi lub miejscami stanowiącymi atrakcje turystyczne, których dane znajdują się w bazie serwisu i które są oceniane i recenzowane przez Uczestników.
  6. Miejsca – lokalizacje warte uwagi, stanowiące atrakcję dla turystów i mieszkańców, których dane znajdują się w bazie serwisu i które są oceniane i recenzowane przez Uczestników.
  7. Oceny – punkty w skali od 1 do 5 przyznawane Podmiotom i Miejscom przez Uczestników.
  8. Recenzje – merytoryczne opinie, informacje i refleksje, pomagające innym Konsumentom w dokonywaniu wyboru miejsc, w których będą oni mogli zrealizować swoje potrzeby, zachcianki, aspiracje, ambicje.
  9. Ranking Podmiotów i Miejsc – klasyfikacja Podmiotów i Miejsc dokonywana w ramach określonych miast, kategorii i podkategorii na podstawie Ocen Uczestników.
  10. Ranking Uczestników – klasyfikacja Uczestników dokonywana na podstawie liczby zdobytych przez nich Punktów oraz liczby napisanych Recenzji.
 2. Ogólne funkcjonalności Serwisu
  1. Serwis umożliwia w szczególności:
   1. znajdowanie Podmiotów i Miejsc,
   2. przeglądanie Rankingów, Recenzji i Ocen dotyczących Podmiotów i Miejsc,
   3. dodawanie Recenzji i Ocen na temat Podmiotów i Miejsc.
 3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu
  1. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest korzystanie z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox 2.0 (lub wersja późniejsza) lub Internet Explorer 6.0 (lub wersja późniejsza), z włączoną obsługą cookies oraz JavaScript.
  2. Do rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
  3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania utrudniające lub destabilizujące funkcjonowanie Serwisu.
 4. Ogólne zasady uczestnictwa w Serwisie
  1. Celem Serwisu jest wymiana informacji, opinii i refleksji między Konsumentami na temat Podmiotów i Miejsc.
  2. Zawartość Serwisu może być wykorzystywana przez Konsumentów wyłącznie na potrzeby własne – co znaczy, że nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie do działalności komercyjnej, chyba że uzyskano wyraźną i jednoznaczna zgodę Operatora.
  3. Konsument z chwilą Rejestracji staje się Uczestnikiem Serwisu.
  4. Uczestnikiem może zostać jedynie osoba pełnoletnia.
  5. Każdy Uczestnik może posiadać w Serwisie tylko jedno konto.
  6. Rezygnacja z uczestnictwa w Serwisie jest możliwa w każdym momencie i bez podania przyczyn. Następuje ona poprzez wysłanie wiadomości o jednoznacznej treści na adres e-mail kontakt@dumbu.pl.
  7. Zarejestrowani Uczestnicy mają prawo do korzystania ze wszystkich dostępnych obecnie oraz w przyszłości funkcjonalności Serwisu, a w szczególności:
   1. dodawania Recenzji i Ocen na temat Podmiotów i Miejsc,
   2. zapraszania do Serwisu nowych Uczestników,
   3. dodawania Miejsc i Podmiotów, których nie ma jeszcze w bazie Dumbu.
  8. Za wymienione wyżej czynności Uczestnikom przyznawane są Punkty według zasad opisanych w paragrafie „Przyznawanie Punktów” niniejszego Regulaminu.
  9. Konsumenci, którzy nie zarejestrują się w Serwisie, mają jedynie możliwość przeglądania prezentacji Podmiotów/Miejsc, Rankingów, Recenzji i Ocen dotyczących Podmiotów/Miejsc.
 5. Proces Rejestracji
  1. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu możliwe jest dopiero po dokonaniu Rejestracji, która skutkuje utworzeniem konta. Od tego momentu Konsument staje się Uczestnikiem Serwisu.
  2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
  3. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego pod adresem: http://www.dumbu.pl/index/register. Pełny proces Rejestracji kończy kliknięcie w link przesłany na podany przez Uczestnika adres e-mail.
  4. Podczas Rejestracji wymagane jest podanie następujących danych: wybranej nazwy Uczestnika (Loginu), hasła dostępu, miejsca zamieszkania i adresu e-mail, oraz zaakceptowanie Regulaminu. Login i hasło są jednocześnie danymi umożliwiającymi dostęp do Serwisu (logowanie).
 6. Login (nazwa Uczestnika)
  1. Uczestnik może wybrać dowolny Login pod warunkiem, iż nie jest on wykorzystywany już przez innego Uczestnika (w takim wypadku Uczestnik zostanie o tym automatycznie poinformowany) oraz nie jest sprzeczny z prawem obowiązującym na terytorium RP, a w szczególności:
   1. nie jest on nazwą lub nazwiskiem osoby trzeciej, w szczególności osoby publicznej,
   2. nie jest chroniony prawem autorskim, prawem ochrony znaku towarowego, prawem do firmy lub jakimkolwiek innym prawem przysługującym osobie trzeciej,
   3. nie zawiera treści uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub sprzeczne z moralnością,
   4. nie propaguje przemocy lub nienawiści, nie obraza uczuć religijnych, ludzkiej godności, nie dyskryminuje jakiejkolwiek grupy społecznej lub narodowościowej,
   5. w żaden sposób nie odwołuje się do treści wskazanych w powyższych punktach niniejszego paragrafu.
 7. Awatar (graficzna reprezentacja Uczestnika)
  1. Uczestnik może wybrać dowolny Awatar pod warunkiem, iż nie jest on sprzeczny z prawem obowiązującym na terytorium RP, a w szczególności:
   1. nie jest on zdjęciem osoby trzeciej, w szczególności osoby publicznej,
   2. nie jest to zdjęcie lub grafika chroniona prawem autorskim, prawem ochrony znaku towarowego, prawem do firmy lub jakimkolwiek innym prawem przysługującym osobie trzeciej,
   3. nie przedstawia treści uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, obsceniczne czy sprzeczne z moralnością,
   4. nie propaguje przemocy lub nienawiści, nie obraża uczuć religijnych, ludzkiej godności, nie dyskryminuje jakiejkolwiek grupy społecznej lub narodowościowej,
   5. w żaden sposób nie odwołuje się do treści wskazanych w powyższych punktach niniejszego paragrafu.
 8. Treści zabronione
  1. Zabrania się dodawania w jakimkolwiek miejscu Serwisu treści zawierających następujące elementy:
   1. linki URL i adresy stron internetowych, adresy e-mail i numery telefonów,
   2. jakiekolwiek dane osobowe i kontaktowe właścicieli i pracowników ocenianego Podmiotu,
   3. jakiekolwiek dane prywatne osób trzecich, takie jak imiona, nazwiska, dane adresowe, numery telefonów, adresy e-mail,
   4. zwroty i wyrażenia uznawane powszechnie za wulgarne, obraźliwe, obsceniczne czy w jakikolwiek sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami,
   5. treści sprzeczne z prawem, propagujące przemoc lub nienawiść, obrażające uczucia religijne, ludzka godność czy dyskryminujące jakakolwiek grupę społeczną czy narodowościową,
   6. opinie nieprawdziwe, pomówienia, kłamstwa, nieuzasadnione posadzenia lub jakiekolwiek inne treści bezpodstawnie szkalujące oceniany Podmiot, jego właścicieli czy pracowników,
   7. treści pochodzące z jakiegokolwiek innego źródła, do zamieszczenia których Uczestnik nie ma prawa,
   8. jakiekolwiek ukryte lub jawne informacje reklamowe, marketingowe, spam, materiały autopromocyjne,
   9. treści noszące znamiona manipulacji dokonywanej przez właściciela lub pracownika ocenianego Podmiotu,
   10. jakiekolwiek inne elementy stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania Serwisu i serwerów, a także dla komputerów Uczestników Serwisu,
   11. treści naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaku towarowego,
   12. w żaden sposób nie odwołuje się do treści wskazanych w powyższych punktach niniejszego paragrafu.
 9. Zgoda na wykorzystanie treści
  1. Uczestnik oświadcza, że przed umieszczeniem w Serwisie treści, które mogą nosić znamiona utworu, lub są w jakikolwiek sposób prawnie chronione (np. tajemnica korespondencji, tajemnica handlowa), uzyskał zgodę osoby uprawnionej na wykorzystanie ich przez Operatora w Serwisie, a w szczególności na:
   1. zapisywanie w bazach danych, przechowywanie, przetwarzanie i usuwanie,
   2. publikacje i rozpowszechnianie w Serwisie oraz w innych serwisach, z którymi Operator zawarł stosowne umowy,
   3. wydanie drukiem lub na elektronicznych nośnikach informacji, bez ograniczenia liczby egzemplarzy oraz liczby wydań,
   4. wykorzystywanie w celach reklamowych i PR, w tym publikowanie w mediach tradycyjnych i elektronicznych,
   5. tłumaczenie, modyfikacje, skracanie, korektę stylistyczną i ortograficzną.
  2. Umieszczając w Serwisie jakiekolwiek treści noszące znamiona utworu, którego Uczestnik jest twórcą, a w szczególności zdjęć, plików graficznych oraz treści Recenzji, Uczestnik wyraża nieodpłatną i niewyłączną zgodę na wykorzystanie ich przez Operatora, a w szczególności na:
   1. zapisywanie w bazach danych, przechowywanie, przetwarzanie i usuwanie,
   2. publikacje i rozpowszechnianie w Serwisie oraz w innych serwisach, z którymi Operator zawarł stosowne umowy,
   3. wydanie drukiem lub na elektronicznych nośnikach informacji, bez ograniczenia liczby egzemplarzy oraz liczby wydań,
   4. wykorzystywanie w celach reklamowych i PR, w tym publikowanie w mediach tradycyjnych i elektronicznych,
   5. tłumaczenie, modyfikacje, skracanie, korektę stylistyczną i ortograficzną.
   I tym samym udziela Operatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na ich wykorzystanie w Serwisie w zakresie wskazanym w pkt. 9.2. lit. a-e.
  3. Operator domniemywa zgodę, o której mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 10. Dodawanie Recenzji
  1. Każdy Uczestnik stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu jest uprawniony do dodawania Recenzji dotyczących dowolnego Podmiotu/Miejsca znajdującego się w bazie Serwisu.
  2. Jeden Uczestnik ma prawo do dodania tylko jednej Recenzji i Oceny na temat danego Podmiotu/Miejsca.
  3. Zabrania się prób publikowania Recenzji dotyczących tego samego Podmiotu/Miejsca poprzez dodawanie ich za pośrednictwem rożnych kont. Działanie takie może skutkować blokada wszystkich użytych do tego procederu kont.
  4. Dodawanie Recenzji dotyczących danego Podmiotu/Miejsca następuje przez wypełnienie formularza pojawiającego się po kliknięciu przycisku „Dodaj Recenzję“ znajdującego się na stronie prezentującej dany Podmiot/Miejsce (Profil miejsca).
  5. Z chwilą zakończenia procesu dodania Recenzji i Oceny Uczestnik zgadza się na ich publikację w zakresie opisanym w paragrafie „Zgoda na wykorzystanie treści” niniejszego Regulaminu
 11. Treść Recenzji
  1. Podczas dodawania Recenzji na temat danego Podmiotu/Miejsca należy stosować się do następujących zasad:
   1. Recenzja musi odnosić się do konkretnego Podmiotu lub Miejsca,
   2. Recenzja nie może dotyczyć osoby wymienionej z imienia i nazwiska, może natomiast dotyczyć tej osoby w sposób pośredni, może również dotyczyć wszystkich lub części osób pracujących w danym Podmiocie lub Miejscu (np. dotyczyć obsługi, personelu lub jego części: kucharze, prezenterzy, kelnerzy itp.),
   3. Recenzja musi odpowiadać rzeczywistości, być rzeczowa i dokładna,
   4. Recenzja nie może zawierać treści zabronionych przez prawo lub sprzecznych z moralnością a w szczególności treści opisanych w paragrafie „Treści zabronione” niniejszego Regulaminu,
  2. Niedopuszczalne jest dodawanie Recenzji, które nie są wynikiem bezpośredniego kontaktu z Podmiotami i Miejscami, polegającego wyłącznie na skorzystaniu z ich usług bądź zakupie produktów, w szczególności zakazane jest dodawanie opinii w imieniu innych osób lub informacji od tych osób zasłyszanych, jak również plotek,
  3. Dopuszczalne są Recenzje krytyczne pod warunkiem, że będą rzeczowo uzasadnione i będą nakierowane na poprawę jakości świadczonych usług.
 12. Publikacja Recenzji
  1. Operator nie gwarantuje publikacji wszystkich Recenzji dodanych przez Uczestników, w szczególności zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Recenzji dodanych przez Uczestników, które będą stały w jakikolwiek sposób w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Operator nie ma obowiązku informowania o przyczynie odmowy.
  2. Za każdą opublikowaną Recenzję i Ocenę Uczestnikowi zostają przyznane Punkty według zasad opisanych w paragrafie „Przyznawanie punktów” niniejszego Regulaminu.
  3. Serwis dołoży wszelkich starań, by dodane Recenzje i Oceny zostały jak najszybciej opublikowane, przy czym zastrzega sobie prawo do opóźnień w publikacji oraz w przyznawaniu przysługujących Uczestnikowi Punktów. Opóźnienia te wynikają ze sposobu funkcjonowania Serwisu a w szczególności konieczności oceny treści Recenzji pod kątem zgodności z Regulaminem.
 13. Dodawanie danych nowego Podmiotu/Miejsca
  1. Każdy Uczestnik stosujący się do postanowień Regulaminu ma prawo do dodawania nowych Podmiotów i Miejsc do bazy Serwisu.
  2. Dodanie nowego Podmiotu/Miejsca do bazy następuje przez wypełnienie formularza pojawiającego się po kliknięciu przycisku „Dodaj miejsce” na wybranych stronach Serwisu.
  3. Dodając Podmiot/Miejsce, należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza: nazwę, miasto, ulicę, numer budynku, a w szczególności pole służące do wpisania Recenzji, oraz przyporządkować Podmiot/Miejsce do odpowiedniej kategorii i podkategorii. Oznacza to jednocześnie, iż niedopuszczalne jest dodawanie Podmiotów, z którymi Uczestnik nie miał bezpośredniego kontaktu lub z którego usług nie korzysta.
  4. Podmioty i Miejsca mogą być dodawane także przez przedsiębiorców lub instytucje je prowadzące lub nimi zarządzające. Zgłoszenie Podmiotu lub Miejsca następuje wówczas wyłącznie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem: http://dumbu.pl/index/dlafirm. Dodanie Podmiotu/Miejsca w formie podstawowego wpisu zawierającego: nazwę, adres (lokalizację), numer telefonu, adres strony www oraz jedno zdjęcie, jest bezpłatne. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za zamieszczanie przez przedsiębiorców lub instytucje dodatkowych danych o Podmiotach/Miejscach, a także za wszelkie dodatkowe formy promocji w serwisie.
 14. Publikacja danych nowego Podmiotu/Miejsca
  1. Operator nie gwarantuje publikacji danych wszystkich Podmiotów i Miejsc dodanych przez Uczestników, a w szczególności zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji danych Podmiotu/Miejsca, które już znajduje się w bazie, którego dodanie byłoby sprzeczne z treścią niniejszego Regulaminu bądź którego dane nie przeszły pomyślnie procesu weryfikacji. Operator nie ma obowiązku informowania o przyczynie odmowy.
  2. Za każdy Podmiot/Miejsce, którego dane zostały opublikowane, Uczestnikowi zostają przyznane Punkty, zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie „Przyznawanie punktów” niniejszego Regulaminu.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do opóźnień w publikacji danych nowego Podmiotu/Miejsca na stronach Serwisu oraz w przyznaniu przysługujących Uczestnikowi Punktów. Opóźnienia te wynikają ze sposobu funkcjonowania Serwisu, a w szczególności konieczności weryfikacji danych Podmiotu/Miejsca.
 15. Zapraszanie do Serwisu
  1. Zaproszenie osoby trzeciej do Serwisu może być dokonane jedynie przez zarejestrowanego Uczestnika.
  2. Jeden Uczestnik może zaprosić do Serwisu dowolną liczbę znajomych.
  3. Zaproszenie następuje poprzez wpisanie adresów e-mail znajomych w odpowiednie pola w panelu Uczestnika.
  4. Uczestnik korzystający z funkcji umożliwiających zaproszenie oświadcza, iż uzyskał uprzednio od tej osoby zgodę na wykorzystanie jej adresu poczty elektronicznej.
  5. Korzystając z funkcji zaproszenia, Uczestnik na własną odpowiedzialność upoważnia Serwis do przesłania osobie trzeciej wiadomości e-mail zawierającej treść zredagowaną przez Serwis, podpisaną jego Loginem oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w Serwisie, zawierającej również podstawowe informacje o Serwisie.
  6. Serwis wykorzystuje adres poczty elektronicznej Konsumenta wskazanego przez Uczestnika w celu dokonania jedynie jednokrotnego zaproszenia tego Konsumenta, wysyłając wiadomość na życzenie i w imieniu zapraszającego Uczestnika.
  7. Osoba zaproszona ma możliwość zarejestrowania się w Serwisie przy użyciu linku zawartego w otrzymanej wiadomości i zobowiązana jest do postępowania zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami. Po dokonaniu przez zaproszoną osobę pełnej Rejestracji, zarówno Uczestnik zapraszający, jak i osoba zaproszona, otrzymują Punkty według zasad opisanych w paragrafie "Przyznawanie Punktów" niniejszego Regulaminu.
  8. Link zapraszający jest ważny przez okres 7 dni. Po tym czasie nie ma możliwości Rejestracji premiowanej Punktami, a adres e-mail osoby zapraszanej zostaje automatycznie usunięty z Serwisu. W celu uzyskania tej możliwości konieczne jest ponowne wysłanie zaproszenia.
 16. Przyznawanie Punktów
  1. Każdy Uczestnik Serwisu gromadzi na swoim koncie Punkty, przyznawane na poniższych zasadach:
   1. za każdą opublikowaną przez Serwis Recenzję i Ocenę – 1 Punkt dla Uczestnika, który jest autorem Recenzji,
   2. za każdą opublikowaną przez Serwis pierwsza Recenzję i Ocenę danego Podmiotu/Miejsca – 2 Punkty dla Uczestnika, który jest autorem Recenzji,
   3. za każde dodane miejsce wraz z jego Recenzją – 3 Punkty; przy czym w wypadku, gdy dodany Podmiot/Miejsce znajduje się już w Serwisie, Uczestnik otrzyma jedynie 1 Punkt za Recenzję lub 2 Punkty, jeśli będzie to pierwsza Recenzja danego Podmiotu/Miejsca,
   4. za każdego nowego Uczestnika, który zarejestruje się w Serwisie na skutek zaproszenia – 1 Punkt dla Uczestnika zapraszającego,
   5. dla każdego Uczestnika, który zarejestrował się na podstawie zaproszenia od innego Uczestnika – 1 Punkt.
  2. Za określoną liczbę Punktów Uczestnicy będą mogli w przyszłości otrzymać nagrody. Zasady przyznawania tych nagród zostaną uregulowane osobnym Regulaminem.
  3. Operator będzie organizował promocje punktowe polegające na tym że za niektóre wskazane przez niego aktywności w Serwisie będą przyznawane dodatkowe Punkty (bonusy).
  4. Operator zastrzega sobie prawo do opóźnień w przyznawaniu Punktów wynikających ze sposobu funkcjonowania Serwisu, a w szczególności konieczności weryfikacji danych Podmiotu/Miejsca lub zgodności treści Recenzji z Regulaminem.
  5. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w zasadach przyznawania Punktów. O każdej takiej zmianie Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie Regulaminu wraz z paragrafem „Zasady Przyznawania Punktów” w nowym brzmieniu.
 17. Własność intelektualna
  1. Właścicielem Serwisu oraz domen www.dumbu.pl i www.dumbu.com.pl jest jego Operator.
  2. Nazwa Serwisu, jego projekt graficzny oraz oprogramowanie są własnością Operatora i podlegają ochronie prawnej.
  3. Zabronione jest jakiekolwiek naruszanie praw Operatora związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, prawa do firmy.
  4. Zabronione jest naruszanie przez kogokolwiek praw Operatora do jego baz danych.
  5. Niedozwolone jest kopiowanie, skanowanie, modyfikacja lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Operatora.
  6. Znaki towarowe Podmiotów, które prócz ich firm obejmują również dodatkowe oznaczenia, będą zamieszczane w Serwisie wyłącznie na ich wyraźne życzenie.
  7. Kod źródłowy serwisu jest wyłączną własnością Operatora. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja kogokolwiek w kod źródłowy
  8. Zdjęcia zamieszczone w Serwisie pochodzą ze źródeł własnych Operatora lub z banków zdjęć. Prawa autorskie do tych zdjęć należą do ich autorów, a Operator publikuje je na zasadzie udzielanych mu licencji bądź sublicencji.
  9. W przypadku zamieszczenia w serwisie zdjęć lub innych materiałów pochodzących od Podmiotu, Operator domniemywa, iż Podmiot uzyskał zgodę autora na ich publikację. Podmiot udziela tym samym Operatorowi nieodpłatnej licencji lub sublicencji na ich wykorzystanie w celu przedstawienia, reklamy lub promocji Podmiotu/Miejsca. Podmiot może w każdej chwili żądać usunięcia zamieszczonych przez siebie materiałów.
  10. Naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów skutkować będzie podjęciem przez Operatora działań prawnych.
 18. Polityka Prywatności
  1. Operator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Ust. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  2. Podczas Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. Ust. Nr 133, poz 883 z późniejszymi zmianami) w celach bieżącego funkcjonowania Serwisu oraz w celach marketingowych i reklamowych Operatora oraz związanych z nim podmiotów.
  3. Operator szanuje prawo Uczestników do zachowania prywatności, dlatego każdy z Uczestników może używać pseudonimu.
  4. Operator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  5. Dane Uczestników są pozyskiwane, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prawidłowego świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem i nie będą one udostępniane, wypożyczane i sprzedawane firmom, ani instytucjom, ani osobom trzecim. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy inny podmiot nabędzie Serwis. Wówczas wstąpi on w prawa i obowiązki Operatora w zakresie administrowania i przetwarzania danych osobowych.
  6. Zabrania się podawania przez Uczestników danych nieprawdziwych.
  7. Operator będzie pobierał od Uczestników następujące dane osobowe:
   1. adres e-mail,
   2. miejscowość zamieszkania,
   3. wizerunek przedstawiony na Awatarze (nieobowiązkowo).
   Przy czym jawne dla Konsumentów i Uczestników Serwisu będą tylko następujące dane:
   1. miejscowość zamieszkania,
   2. wizerunek przedstawiony na Awatarze.
  8. Przy dodawaniu Podmiotu/Miejsca wymagane jest podanie jego nazwy i adresu (lokalizacji), przyporządkowanie Podmiotu/Miejsca do odpowiedniej kategorii i podkategorii oraz napisanie Recenzji. Inne dane Podmiotu/Miejsca mogą zostać dodane przez Uczestników dobrowolnie. Operator zastrzega sobie jednak prawo do niepublikowania ich lub uzależnienia ich publikacji od opłaty dokonanej przez Podmiot.
  9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania jego danych osobowych.
  10. Uczestnik ma obowiązek bieżącego uaktualniania danych znajdujących się na jego koncie.
  11. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. Żądanie takie następuje poprzez dokonanie stosownych zmian w profilu Uczestnika. Usuniecie niektórych danych, może równać się usunięciu konta Uczestnika.
  12. Podczas Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także mailingów i newsletterów zawierających treści reklamowe, ogłoszenia, materiały marketingowe, w tym pochodzące od firm, instytucji i osób, z którymi Serwis podpisał stosowne umowy. Zgoda ta może być w dowolnej chwili odwołana poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w dowolnym mailingu nadesłanym przez Serwis.
  13. Operator zastrzega sobie prawo uzależnienia świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie od uprzedniego potwierdzenia przez Uczestnika podanych w procesie Rejestracji danych osobowych.
  14. Operator domniemywa, że dane osobowe podane przez Uczestnika są prawdziwe. Domniemanie to może zostać obalone wówczas gdy Uczestnik je zmieni, lub osoba trzecia w uzasadniony sposób temu zaprzeczy.
  15. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies, przechowujących dane dotyczące jego zachowania w Serwisie. Uczestnikowi przysługuje prawo do całkowitego osunięcia tychże plików z jego komputera.
 19. Odpowiedzialność Operatora Serwisu
  1. Zamieszczane w Serwisie Recenzje są prywatnymi poglądami i opiniami Uczestników Serwisu, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem punktów poniższych.
  2. Operator ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy dopuści do zamieszczenia w Serwisie treści, co do których można stwierdzić w chwili zamieszczenia, że na pewno naruszają one prawo lub niniejszy Regulamin.
  3. Operator ponosi odpowiedzialność, gdy nie usunie z Serwisu treści naruszających prawa innych osób, w stosownym terminie od chwili udokumentowania przez te osoby tego naruszenia.
  4. Operator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu, błędem ludzkim lub niedozwoloną ingerencją Konsumentów, Uczestników lub osób trzecich.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. decyzje i działania podjęte przez Konsumentów na podstawie Recenzji, Ocen i Rankingów zamieszczonych w Serwisie zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone w Serwisie,
   2. treść reklam, ogłoszeń i materiałów marketingowych, w tym ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem Google AdSense, oraz zawartości stron, do których prowadza linki zamieszczone w ramach ww. treści.
 20. Prawa Operatora Serwisu
  1. Operator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do:
   1. czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, modyfikowania lub dodawania funkcjonalności oraz przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Uczestników,
   2. zamieszczania w Serwisie reklam, ogłoszeń i materiałów marketingowych pochodzących od firm i instytucji, z którymi została podpisana stosowna umowa, a także ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem Google AdSense,
   3. wysyłania na adresy e-mail podane przez Uczestników w procesie Rejestracji informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także mailingów i newsletterów zawierających treści reklamowe, ogłoszenia, materiały marketingowe, w tym pochodzące od firm i instytucji, z którymi Serwis podpisał stosowne umowy,
   4. publikacji danych Podmiotów/Miejsc, a także jej czasowego zawieszania lub odmowy, w przypadku gdyby było to sprzeczne z Regulaminem,
   5. publikacji Recenzji i Ocen Uczestników, a także jej czasowego zawieszania lub odmowy,
   6. monitorowania ruchu w Serwisie, śledzenia adresów IP, umieszczania i śledzenia plików cookies oraz analizowania i przechowywania danych o zachowaniach Uczestników i Uczestników uzyskanych dzięki ww. czynnościom,
   7. blokady bądź usuwania kont Uczestników, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu,
   8. ingerencji w konta Uczestników w celu osunięcia nieprawidłowości, treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu.
  2. Operator zastrzega sobie prawo do korekty wynikających ze sposobu pozyskiwania i opracowania informacji nieścisłości w zakresie danych dotyczących Podmiotów/Miejsc, w tym w szczególności: nazewnictwa, pisowni, danych teleadresowych, przyporządkowania do kategorii i podkategorii, lokalizacji na mapie Google oraz w rzeczywistości itp.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania Recenzji zawierających treści zabronione przez niniejszy Regulamin. Konto Uczestnika dodającego treści zabronione może zostać zablokowane bądź usunięte bez uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych firm, instytucji i osób, wykorzystujących funkcjonalności bądź dane zawarte w Serwisie niezgodnie z celem jego działania.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób, których wizerunek, utwór bądź jakiekolwiek dobro chronione prawem zostało bezprawnie zamieszczone w Serwisie. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Uczestnik, który opublikował sporny wizerunek, utwór, dobro, chyba że Operator nie usunął go w ciągu miesiąca od uzyskania o tym fakcie uzasadnionej wiadomości od uprawnionego Podmiotu, którego prawa zostały naruszone.
  6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych, praw z rejestracji znaku towarowego lub innych naruszeń prawa za pośrednictwem Serwisu chyba, że w ciągu miesiąca od uzyskania o tym informacji nie usunął tego naruszenia lub nie przyczynił się do jego usunięcia.
 21. Reklamacje
  1. Każdy Uczestnik może składać reklamacje dotyczącą zakłóceń w funkcjonowania Serwisu poprzez zgłoszenie tego faktu Operatorowi droga mailowa na adres kontakt@dumbu.pl.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji wynikających z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, jak również reklamacji w sposób oczywisty bezzasadnych. Operator pozostawi bez rozpatrzenia reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne firmy, instytucje i osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Operator nie ma także obowiązku przekazywania tych zgłoszeń podmiotom właściwym do rozpatrzenia reklamacji.
 22. Usunięcie wpisu / blokada konta / usunięcie konta
  1. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Uczestnika, który naruszy niniejszy Regulamin.
  2. Usunięcie konta Uczestnika następuje na okres 12 miesięcy. Dopiero po tym okresie były Uczestnik może ponownie zarejestrować się w Serwisie.
  3. Blokada konta polega na uniemożliwieniu Uczestnikowi umieszczania treści w Serwisie przez okres do 3 miesięcy.
  4. Decyzja, jaką podejmie Operator na skutek naruszenia niniejszego Regulaminu, zależeć będzie od stopnia naruszenia oraz stopnia, w jakim działania Uczestnika zagrażają prawom osób trzecich lub Uczestników.
  5. Niezależnie od usunięcia / blokady konta Operator zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń przeciwko osobom, które naruszają niniejszy Regulamin, na drodze sądowej.
 23. Forma
  1. Strony zastrzegają, że wzajemne rozliczenia, zgłoszenia, reklamacje, uwagi, jak i inne czynności, w tym czynności prawne, będą dokonywać się w formie korespondencji e-mail oraz poprzez wypełnienie stosownych formularzy zamieszczonych. Dokonanie czynności w jednej z tych form wywrze skutki prawne. Czynności dokonywane przez Operatora, Podmioty, Uczestników mogą być również dokonywane w formach przewidzianych Kodeksem Cywilnym.
  2. Każda wiadomość e-mail, wysłana przez Konsumenta, Uczestnika, lub osobę trzecią aby wywarła skutki prawne, musi zostać podpisana jego imieniem i nazwiskiem i wysłana na jeden z adresów e-mail wskazanych w niniejszym regulaminie.
  3. Strony mogą również dokonywać czynności w formach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 24. Postanowienia końcowe
  1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Serwisie pod adresem http://www.dumbu.pl/index/regulamin
  2. Niniejszy Regulamin odnosi się do Konsumentów w takim zakresie, w jakim przysługują im prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu oraz w jakim możliwe jest naruszenie przez nich postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyn.
  4. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian Regulaminu, nowa treść zostanie opublikowana pod dotychczasowym adresem, a każdemu Uczestnikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie stosowna informacja zobowiązująca go jednocześnie do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie opcji „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję go w całości” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w nowym brzmieniu.
  5. Wszelkie spory wynikłe z faktu korzystania z Serwisu oraz interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miasta Krakowa.
  6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i są wiążące.
  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania, tj. 8 kwietnia 2009, i przestaje obowiązywać w chwili opublikowania na łamach Serwisu nowego Regulaminu.
  8. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu Cywilnego i wiąże Uczestników i Operatora z chwilą jego akceptacji przez Uczestnika. Niniejszy Regulamin wiąże również Konsumentów nie będących Uczestnikami w takim zakresie w jakim mogą oni korzystać z Serwisu.